Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны үйл ажиллагаандаа мөрдөх хууль тогтоомж, дүрэм, журам зааврын жагсаалт

2015-09-28 09:53

Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны Үйл ажиллагаандаа мөрдөх хууль тогтоомж, дүрэм, журам зааврын жагсаалт

 

1.      Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

2.      Төрийн албаны тухай хууль

3.      Хөдөлмөрийн тухай хууль

4.      Авлигын эсрэг хууль

5.      Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

6.      Шилэн дансны тухай хууль

7.      Үндсэн хууль

8.      Татварын тухай хууль

9.      Нийгмийн даатгалын тухай хууль

10.  Төсвийн тухай хууль

11.  Байгууллагын нууцын тухай хууль

12.  Хувь хүний нууцын тухай хууль

13.  Архивын тухай хууль

14.  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

15.  Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх тухай  хууль

16.  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журам

17.  Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам

18.  Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёсзүйн дүрэм

19.  Худалдан авах ажиллагааны  албаны  хөдөлмөрийн дотоод журам

20.  Худалдан авах ажиллагааны албаны байгууллагын нууцын тухай журам

21.  Худалдан авах ажиллагааны албаны албан хэрэг хөтлөлтийн журам

22.  Худалдан авах ажиллагааны албаны албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах журам

23.  Худалдан авах ажиллагааны албаны архивын дүрэм

 

 

 

 

 

 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
  2015-04-21 23:59

 • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай
  Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай
  2015-04-21 08:04
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд